Pismo Biskupa Siedleckiego

Pismo Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego o wprowadzeniu nowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu dzieci.

Drodzy Diecezjanie,
Diecezja Siedlecka przeżywa przygotowanie do Jubileuszu 200-lecia jej erygowania. Ta zbliżająca się rocznica skłania nas do pogłębionej refleksji nad tym, jaka jest nasza wiara, jak również do podejmowania różnych działań zmierzających do pełniejszego uświadomienia sobie, co to znaczy być chrześcijaninem. Jednym z takich działań jest od sześciu lat realizowany w naszej diecezji program duszpasterski Chrzest w życiu i misji Kościoła. Jego celem jest kształtowanie chrześcijańskiego życia w perspektywie biblijnej historii zbawienia. Dokonuje się to przede wszystkim w oparciu o refleksję nad tekstami biblijnymi i dążenie do poddawania swego życia światłu słowa Bożego. W tym miejscu jeszcze raz proszę wszystkich o zaangażowanie się w ten program, a duszpasterzy o pełną zrozumienia pomoc w jego realizacji. 

Dziś chcę zwrócić uwagę na kolejne ważne działanie związane z pogłębieniem życia chrześcijańskiego, którym jest wprowadzenie we wszystkich parafiach naszej diecezji jednakowego programu przygotowania rodziców i rodziców chrzestnych przed udzieleniem sakramentu chrztu świętego dzieciom. Dokumenty Kościoła stwierdzają, że chrzest jest sakramentem wiary. Mówią o tym między innymi Katechizm Kościoła Katolickiego (zob. KKK 1253) oraz Instrukcja o chrzcie dzieci Pastoralis actio (zob. nr 18). Stwierdzenie to oznacza, że chrzest zakłada wiarę. Przyjęcie chrztu nie sprowadza się bowiem do załatwienia pewnych formalności i wypełnienia określonego rytu religijnego, pojętego na sposób mniej czy bardziej magiczny. Chrzest wprowadza człowieka w zupełnie nową rzeczywistość, w nowe życie, w życie inne od tego, które proponuje świat. Dlatego też udzielenie tego sakramentu domaga się stosownego przygotowania, czyli zainicjonowania odpowiedniej wiary, wiary paschalnej, która po chrzcie będzie się rozwijać. W przypadku małych dzieci chodzi o wiarę ich rodziców i rodziców chrzestnych, którą oni będą przekazywać dziecku.Pomocą w realizacji tego zadania ma służyć przygotowany cykl katechez, opublikowanych w książce pod tytułem Wierzysz, przyjmij chrzest. Katechezy te, głoszone w poszczególnych parafiach, będą stopniowo wprowadzały w pełniejsze rozumienie znaczenia chrztu w życiu chrześcijanina. Pierwsza z proponowanych grup tematycznych podejmuje bardzo istotny dzisiaj problem antropologiczny i stara się ukazać, kim jest człowiek, jakie jest jego powołanie i sens jego istnienia oraz co jest istotą grzechu pierworodnego, jakie są jego skutki i w jaki sposób zaradza im sakrament chrztu. Druga grupa ukazuje w bardzo skróconym zarysie starotestamentalną historię zbawienia, którą Pan Bóg prowadził, by przekonać człowieka, że potrzebuje zbawienia, i by przygotować ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa; w tej historii może się odnaleźć każdy z nas. Grupa trzecia przekazuje prawdę o dziele zbawczym Jezusa Chrystusa, w które człowiek zostaje włączony przez przyjęty z wiarą chrzest. Czwarta zaś omawia liturgię sakramentu chrztu, która dla jej uczestników może stać się wydarzeniem zbawczym i programem na całe życie. 

Drodzy Diecezjanie,
Jako Biskup Siedlecki widzę naglącą potrzebę zmiany dotychczasowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu świętego. Stąd też zarządzam, aby począwszy od Wielkiego Postu 2011 r. we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej wprowadzić ujednolicony sposób przygotowania do sakramentu chrztu świętego, w oparciu o przedstawione powyżej grupy tematyczne. Dla przekazania zawartych w nich treścinależy przeprowadzić przynajmniej cztery spotkania katechetyczne. Wskazane jest jednak, by tam, gdzie to jest zasadne, zgodnie z rozeznaniem duszpasterzy i możliwościami uczestników, zorganizować więcej takich spotkań. Troską duszpasterzy, w szczególności księży proboszczów niech będzie wykorzystanie tych materiałów do jak najbardziej pełnego i świadomego przygotowania do chrztu jako sakramentu, który stoi u podstaw życia chrześcijańskiego. Tą pracą należy objąć zarówno rodziców dziecka, jak i rodziców chrzestnych, mieszkających na terenie naszej diecezji. Jest zrozumiałe, że uczestniczenie w takim przygotowaniu do chrztu, kiedy jest już małe dziecko, może stanowić pewną trudność. Dla-tego też zachęcam, aby wziąć udział w katechezach jeszcze przed urodzeniem się dziecka. 

Jednak istotną rzeczą jest to, aby uczestnictwo w katechezach chrzcielnych nie było traktowane jako zaliczenie kolejnego kursu, ale jako szansa na wejście w inny, nowy styl życia. Mają temu pomóc przygotowane dla rodziców i rodziców chrzestnych Pomoce do katechez, w których obok streszczenia wysłuchanych katechez zawarte są pytania do osobistej refleksji i dzielenia się w rodzinie. Proszę więc, aby zarówno rodzice dziecka, jak i rodzice chrzestni, posiadali te Pomoce i zechcieli z nich skorzystać w domu. 

Odpowiedzialnych w parafiach za przygotowanie do sakramentu chrztu świętego proszę o sumienne zaangażowanie się w to katechetyczne dzieło Kościoła.

Wszystkim uczestnikom katechez z serca błogosławię 

Bp Zbigniew Kiernikowski
BISKUP SIEDLECKI

2 lutego 2011 r., w święto Ofiarowania Pańskiego